תיקון סעיף הבטוחות בחוק הדיור המוגן

תיקון סעיף הבטוחות בחוק הדיור המוגן

הצעת חוק לתיקון סעיף הבטוחות בחוק הדיור המוגן

וועדת הרווחה של הכנסת אישרה בחודש שעבר את הנוסח של הצעת התיקון לסעיף הבטוחות בחוק הדיור המוגן.
התיקון לחוק נדרש לאחר שהחוק בנוסחו המקורי לא נתן מענה לסוגיית הבטחת כספי הפיקדון של הדיירים.

עיקרי הצעת התיקון לחוק להבטחת כספי הדיירים וזכויותיהם למקרה שהבית ייקלע למצב של חדלות פירעון מציב ארבעה תנאים לקבלת פקדון מדייר-

  1. בעל רישיון הפעלה לא יקבל מדייר על חשבון פקדון סכום העולה על 7% או על 70,000 ש"ח, לפי הנמוך, אלא אם העניק בטוחה על פי החלופות הבאות:
   • במקרה שהבית רשום כבית משותף – תרשם משכנתא מדרגה ראשונה על היחידה בה הוא מתגורר.
   • בהעדר רישום בית משותף תרשם משכנתא מדרגה ראשונה על החלק היחסי, שיחושב לפי שטח הדירה של הדייר לבין שטח בית הדיור.
   • במקרה שבית דיור מוגן מצוי בבנייה יחולו השלבים הבאים: עד לאכלוס – ערבות בנקאית. לאחר האכלוס ועד שנתיים ממועד זה– רישום הערת אזהרה בגין ההתחייבות לרשום משכנתא. לאחר שנתיים – רישום משכנתא.

   בית הדיור המוגן יישא בעלות הכרוכה בהבטחת כספי הפקדון ולא ישית על הדייר עלויות אלה בכל דרך שהיא.

 

  1. מינוי של רואה חשבון לבדיקת היציבות הכלכלית. המינוי יהא בהסכמה משותפת של נציגי הדיירים ובית הדיור המוגן. בית הדיור המוגן והדיירים ישאו בשכר רואה החשבון בחלוקה שווה ביניהם. רואה החשבון צריך לערוך אחת לשנה דו"ח בדבר היציבות הכלכלית של בית הדיור המוגן.
   רואה החשבון יזהיר את הדיירים במקרה של חשש סביר ליכולתו של בית הדיור המוגן להשיב את הפקדון או כי גובה החוב של בית הדיור המוגן עולה על ערך הבטוחות שהעניק לדיירים.

 

  1. הפקדת כספים בקרן נאמנות משותפת למימון הוצאות בשל מצב בריאותי לטובת כלל הדיירים. בית הדיור המוגן יחויב להפריש 200 ש"ח לקרן זו ועליו לבדוק לפחות פעם בשנה שאכן הופקדו הכספים בעבור כל הדיירים. קרן זו נועדה להבטיח כספים לטיפול סיעודי בדייר על חשבון יתרת הפיקדון שהוא זכאי לה בנסיבות של חדלות פירעון של בית הדיור המוגן.
   כל בתי הדיור המוגן יפקידו כספים בקרן הנ"ל והיא תנוהל ע"י האפוטרופוס הכללי.

 

 1. מפעילי הדיור המוגן יפקידו כספים (160 ש"ח לכל דירה בה מתגורר דייר ששילם פקדון) בקרנות נאמנות משותפות בניהול האפוטרופוס הכללי, שיבטיחו המשך תפעול שוטף של בית דיור מוגן במקרה שהוא נקלע למצב של חדלות פירעון. במקרה של חדלות פרעון, מנהל הקרן יעביר כספים לשם תפעולו השוטף וההכרחי של בית הדיור המוגן בהתאם לצו בית משפט.
דילוג לתוכן