אישור תובענה ייצוגית – הלנת מטפל אישי

במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד מספר בתי הרשת של בית בכפר ומגדלי הים התיכון בנושא קביעת העלות עבור הלנת מטפל אישי בדירת הדייר, אושרו שני הסכמי פשרה:

עיקרי הסדר הפשרה עם "בית בכפר":

בתי הדיור המוגן שנכללים תחת "בית בכפר"- בית בכפר הדרים בע"מ, בית בכפר כפר סבא בע"מ, בית בכפר חוף כינרת בע"מ.
הסדר הפשרה יחול על דיירים שחתמו על חוזים עם בית הדיור המוגן לפני הסדר הפשרה ומתגוררים בהם במועד החתימה על ההסדר או שיתגוררו בעתיד ומשלמים ו/או ישלמו סכומים הגבוהים מאלו שנקבעו בהסדר.
בנוסף, הסכום שתגבה בית בכפר בגין הלנת מטפל אישי לא יעלה על סכום של 753 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה הוא המקסימלי גם ליחיד (והוא כולל דמי אחזקה בגין תפוסה זוגית) וגם לזוג, שמחויב בדמי אחזקה עבור תפוסה זוגית.
יחידים או זוגות ששילמו סכום הנמוך מזה שנקבע בהסדר עבור העסקת והלנת המטפל, ימשיכו לשלם את הסכום המוסכם. הסכום המוסכם ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ובתוספת שיעור העלאת דמי האחזקה מעבר למדד, בהתאם לסעיף דמי האחזקה בהסכם עם הדייר, ובכל מקרה לא יותר מהתקרה השנתית המופיעה בחוזה של כל דייר.
שינוי זה מתקן את הסעיפים הרלוונטיים בחוזים שנחתמו או בחוזים שנחתמו וטרם הסתיימו.

עיקרי הסדר הפשרה עם "מגדלי הים התיכון":

בתי הדיור המוגן שנכללים תחת "מגדלי הים התיכון"- הבית ברמת השרון, הבית בבת ים, הבית בצומת סביון, הבית בכפר סבא, הבית בגני תקווה, הבית בירושלים.
הסדר הפשרה יחול על אלו שחתמו על חוזים בבית הדיור המוגן לפני הסדר הפשרה ומתגוררים בהם במועד החתימה על ההסדר או שיתגוררו בעתיד ומשלמים ו/או ישלמו סכומים הגבוהים מאלו שנקבעו בהסדר.
הסכום בגין העסקת והלנת מטפל אישי, לא יעלה על 585 ₪ בתוספת מע"מ.
יחידים או זוגות ששילמו סכום הנמוך מזה שנקבע בהסדר עבור העסקת והלנת המטפל, ימשיכו לשלם את הסכום המוסכם. הסכום המוסכם יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ולמחצית שיעור העלאת דמי האחזקה, אם יועלו כלפי דיירי הדיור המוגן.
במידה והדייר מעסיק שני מטפלים, המחיר הוא עבור כל מטפל.
השינוי יחול על כל החוזים שנחתמו וטרם הסתיימו.
הדיירים ששילמו סכום הגבוה מזה הנקבע בהסדר, יהיו זכאים להפחתת הסכום, אך לא זכאים להחזר.

דילוג לתוכן